Vivek Oberoi at the blood donation camp by Akhil Bhartiya Terapanth Yuvak Parishad (ABTYP) in Mumbai (8)

Vivek Oberoi at the blood donation camp by Akhil Bhartiya Terapanth Yuvak Parishad (ABTYP) in Mumbai (8)