prabhakaran

LTTE chief Prabhakaran killed by Sri Lankan Army

prabhakaran